Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE BŘEZOVÁ

 

Územní plán Březová byl spolufinancován z podprogramu 117D0510 „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ pro rok 2016 – „Územní plán“ akce „Územní plán BŘEZOVÁ, i.č. 117D051000076“.

 

 

Územní plán městyse Březová byl vydán jako opatření obecné povahy č. 01/2019 na 5. zasedání Zastupitelstva městyse Březová konaném dne 9.4.2019 usnesením č. 3/5a.  Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dnem 10.4.2019.

Do opatření obecné povahy č. 01/2019 - Územního plánu BŘEZOVÁ je možno nahlédnout v listinné podobě u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, u Městyse Březová.

Do opatření obecné povahy č. 01/2019 - Územního plánu BŘEZOVÁ je dále možno nahlédnout v listinné podobě včetně její dokladové části na Městském úřadě ve Vítkově, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

Územní plán BŘEZOVÁ, opatřen záznamem o účinnosti bude uložen u městyse BŘEZOVÁ. Územní plán poskytuje pořizovatel Městskému úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

 

   Textová část Územního plánu Březová - schvalovací doložka

   Havní výkres výrokové části Územního plánu Březová - schvalovací doložka

   01 - Opatření obecné povahy č. 1-2019

   02 - Odůvodnění ÚP Březová_redigováno

   03 - Návrh ÚP Březová

   04 - ÚP2 HLV Březová

   05 - ÚP1 ZCU Březová

   06 - ÚP3 VPS Březová

   07 - OÚP1 KOV Březová

   08 - OÚP2 SUV Březová

   09 - OÚP3 ZPF Březová

   10 - SEA ÚP Březová

   11 - VVURÚ Březová