Menu
Městys Březová
MěstysBřezová

Vítejte na oficiálních stránkách Městyse Březová

Adresa: Březová č.p. 106
747 44 Březová

Městys Březová

Historie SDH Jančí

Dávná historie

V dřívějších dobách, kdy se požáry hasily primitivními způsoby, bylo zapotřební založit organizaci, která by svým vybavením, technikou a nářadím úspěšně čelila tomuto přírodnímu živlu. A tak se začaly tvořit skupiny lidí, které byly připraveny pomoci svým spoluobčanům v nouzi nejvyšší.

První hasičský sbor byl založen roku 1864 ve Velvarech. Na Opavsku to bylo v roce 1879 v Mikolajicích. O sedm let později byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Březové a o dva roky později, přesně dne 29. 7. 1888, v Jančí.

Do čela byl zvolen p. Josef Sommer (čp. 20). Pod jeho vedením zůstal sbor český, avšak název musel být uváděn v němčině (Freiwillige Feurwehr der gemeinde Jantsch). Tehdejší členové, místní rolníci, řešili problém jak a kde pořídit potřebnou techniku. Z dochovaných záznamů je známo, že se členové skládali 10 krejcary měsíčně. Za tyto peníze byla nakoupena potřebná technika, materiál a vybavení. Jelikož nebyly žádné prostory, kde by mohly být věci uloženy, byly různě skladovány po vesnici u členů sboru (hasičská zbrojnice byla postavena až roku 1910). Při rozsáhlém požáru v roce 1903 část inventáře shořela, mimo jiné i první ruční stříkačka. Druhá ruční hasičská stříkačka byla zakoupena až v roce 1925.

Konec 1. sv. války

V období národní obnovy došlo k velkým změnám a hasičství nebylo výjimkou. Hasičský spolek dostal český název „Sbor dobrovolných hasičů v Jančí“. V té době byly zakládány hasičské župy, které spadaly pod Zemskou hasičskou jednotu slezskou v Opavě. Obec Jančí společně s Lesními Albrechticemi, Březovou, Leskovcem, Větřkovicemi a Klokočovem patřily pod Vítkovskou župu.

2. sv. válka 1938 – 1945

V roce byla přestavěna hasičská zbrojnice do dnešní podoby (k usazení sošky sv. Floriána došlo v roce 1998 u příležitosti 110. let založení sboru). Rekonstrukce se financovala z výtěžku ze zahradní slavnosti, která se konala na počest výročí. Válka se nevyhnula ani hasičskému sboru v Jančí. Úředním jazykem byla němčina a sbor dostal opět německý název. Dva členové sboru byli vězněni v koncentračním táboře, byli to rolník Jan Vícha (čp. 6) a učitel František Noga (čp. 36), který byl umučen v Osvětimi. Na konci války se sbor stabilizoval a za pomoci občanů byl vybaven potřebnou technikou.

Josef Sommer – zakladatel

Ve funkci starosty sboru působil dlouhých 42 let. Za hasičské zásluhy obdržel Zlatý záslužný kříž. Byl také starostou obce Jančí. Pod jeho vedením byla v obci provedena kanalizace, elektrifikace a byla postavena spojovací cesta s Březovou. Svého času byl velice významná osobnost a lidé jej s oblibou nazývali „panem burmistrem“. Zemřel dne 14. 1. 1935 a je pochován na hřbitově v Březové.

Hasičské dopravní prostředky

Postupem času bylo třeba řešit i dopravní prostředek, se kterým by bylo možné se co nejrychleji dostat k požáru. Do té doby používaný koňský povoz, na kterém byly převáženy ruční hasičské stříkačky, již nevyhovoval. V průběhu okupace byla sboru přidělena první motorová stříkačka, jejíž přepravu zajišťoval malý traktor BULDOG 15. Jelikož přidělení vhodného auta bylo v nedohlednu, rozhodli se členové uspořádat veřejnou sbírku po vsi. Společně za vybrané peníze a příspěvky od různých organizací se pořídilo první nákladní auto CITROËN za 100.000,- Kč. I když auto nevyhovovalo pro hasičské účely, bylo díky tehdejším členům upraveno a mohly se jím převážet i osoby. Pro častou poruchovost vozidla a špatnou dostupnost náhradních dílů, bylo sboru přiděleno Okresní inspekcí pro životní prostředí nákladní auto BEDFORD. Toto auto pro svou vysokou spotřebu pohonných hmot také nevyhovovalo. Po dalších jednáních sbor získal nákladní auto TATRA 805 od Severomoravského masného průmyslu v Ostravě, které sloužilo až do roku 1998. Poté bylo prodáno do muzea a byla zakoupena AVIA A21, která po úpravách slouží do dnešních dnů. V roce 2018 bude zakoupeno obcí Březová zcela nové hasičské auto.

Hasičská stříkačka

Pro úspěšnou činnost každého sboru je nutná i dobrá a výkonná stříkačka. Ze začátku byly zakoupeny ruční hasičské stříkačky, které se velmi osvědčily a plnily svůj účel. Ovšem s pokrokem doby bylo nutné tuto techniku modernizovat. Za války byla sboru přidělena nová motorová stříkačka. V době okupace 1939 byla pořízena první motorová stříkačka značky „Flander DKN“. V roce 1958 dostal sbor stříkačku Stratilka PS-8. Postupem času se zvyšovaly nároky na stroj a bylo třeba pořídit výkonnější. To se povedlo v roce 1993, kdy sbor odkoupil stříkačku PS 12 od vojenského útvaru. Tato stříkačka slouží dosud. V roce 2013 sbor pořídil pro hasičský sport ještě jednu výkonnější stříkačku PS 19. Díky této nové stříkačce již mohou naši mladí sportovci plně konkurovat dalším sborům, což se projevuje na sbírce pohárů.

Současnost SDH Jančí

V současné době má sbor 90 členů včetně mladých hasičů. Práce hasičů nespočívá pouze v hašení požáru a pomoci při různých živelných pohromách, ale také zúčastňování se různých hasičských soutěží a pořádání kulturních akcí. Družstva mužů i žen se snaží jezdit na všechny soutěže, které pořádají okolní sbory. V roce 2000 vstoupilo do sboru 10 nových členek, které založily historicky první hasičské družstvo žen v Jančí – tzv. Soptíky. Pod vedením své velitelky se zúčastňují všech hasičských soutěží v blízkém okolí a dělají tak dobré jméno hasičskému sboru. V současné době je v SDH celkem 28 žen.

V roce 2014 vzniklo historicky první družstvo mladých hasičů. Jejich činnosti je věnována další kapitola.

Náš sbor také udržuje kulturní tradice v obci, jako je např. vodění medvěda a tradiční pochování basy, zahradní hasičská slavnost, maškarní ples, pálení čarodějnic, rozsvěcování vánočního stromu či obnovení oslavy Mezinárodního dne žen, kdy zejména hasičky spolu s místními dětmi připravují zábavný program pro ženy, který je vždy velmi úspěšný. Na konci letních prázdnin se již pravidelně koná na hřišti akce „Ukončení prázdnin“ na konkrétní téma, kterému je uzpůsobený také program. V minulosti to bylo např. Spaní s Bílou paní, Cesta kolem světa, Cesta do pravěku, Indiáni a kovbojové nebo Piráti a námořníci. Pokud počasí dovolí, tak ti odvážní pak tráví večer u táboráku a přespávají pod stany na hřišti. Naše akce jsou velice oblíbené mezi dětmi i dospělými z okolních vesnic.

Před několika lety se obnovila tradice konání karmášové zábavy, kterou se členové sboru snaží zpestřit nějakým zajímavým a vtipným programem. Krásnou tradicí se stala návštěva hasičského plesu v sousedních Větřkovicích, který každoročně zpestřují členové našeho sboru oblečeni v hasičských stejnokrojích.

Kromě kulturních akcí se členové také podíleli stovkami odpracovaných hodin na zvelebování obce, např. při stavbě kanalizace, vodovodu, chodníků, prodejny potravin, rekonstrukce bývalé školy, úpravy hřiště a tenisových kurtů a mnoho dalších. V posledních letech zajišťujeme akce spojené s ochranou přírody, a to zejména v rámci celorepublikových akcí jako je „Den Země“, „Ukliďme Česko“, „72 hodin“, „Recyklujte s hasiči“ či výsadbu stromů mladými hasiči.

Zároveň se někteří naši členové zapojují do celostátní akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, při které každoročně v měsíci květnu darují krev. Již několikrát se náš sbor umístil mezi prvními v počtu dárců popř. prvodárců. Všem, kteří darují krev, patří vřelý dík.

V roce 2016 náš sbor navštívil reportér Českého rozhlasu Ostrava Artur Kubica, který v rámci rozhlasové soutěže „Dobráci roku“ udělal rozhovor s některými členy. Představili jsme mu naši činnost, všechny akce a úspěchy. Pan Kubica byl z návštěvy nadšen, což i vtipně komentoval slovy “Všichni kluci jančí za holkama z Jančí“. Rozhovory a jeho postřehy pak byly odvysílány dne 19. 2. 2016 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. K poslechu dostupné zde: https://ostrava.rozhlas.cz/sdh-janci-uspesni-v-darcovstvi-krve-a-radi-recykluji-6958510

 

Mladí hasiči

V roce 2014 bylo založeno historicky první družstvo mladých hasičů. Vedoucí byly hned tři, Michaela Scholasterová, Ingrid Adamusová a Gabriela Haasová. V začátcích hodně pomáhala svými zkušenostmi také paní Jana Scholasterová.

Nábor dětí probíhal zábavným odpolednem v září v roce 2014. Pozvali jsme i dobrovolné hasiče z Vítkova, aby dětem ukázali a předvedli hasičskou techniku. Jako překvapení jsme pro děti připravili hasičský zásah při hašení požáru, který provedli vítkovští hasiči. Děti se zábavnou formou seznámily s tím, co hasičský sport obnáší a co by bylo náplní kroužku. Po administrativních krocích bylo na výroční valné hromadě v prosinci 2014 přijato 17 dětí jako nových členů našeho SDH. Následně probíhaly kroužky jednou týdně. Po těžkých začátcích, kdy se na soutěže jezdily pouze sbírat zkušenosti, se dostavily první úspěchy a první poháry. Děti se účastnily uzlových závodů, požárních útoků a také soutěží v rámci Hry Plamen.

V roce 2016 byla ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů v Opavě založena Liga čtyř okrsků, která sdružila družstva mladých hasičů ze čtyř okrsků - Vítkovského, Březovského, Hradeckého a Budišovského. Celkem se tak vytvořilo 7 družstev v mladší kategorii a 7 družstev ve starší kategorii. Celkem se do ligy započítávaly výsledky z šesti soutěží. Zakončení prvního ročníku této ligy proběhlo hasičskou soutěží v Jančí dne 10. 6. 2016. Této soutěže se zúčastnili také zástupci Okresního sdružení hasičů v Opavě a některých okrsků. Po vyhodnocení prvního ročníku ligy si starší děti našeho sboru odnesly první místo a mladší děti druhé místo.

Kromě různých vítězství na požárních tratích sbírají děti také úspěchy mimo ně. Konkrétně v soutěži s názvem „Požární ochrana očima dětí“. V této soutěži je možné soutěžit v kategorii výtvarné, recitační a digitální. Každoročně posíláme výkresy dětí s hasičskou tématikou a zatím pokaždé se podařilo některým dětem vystoupat na pomyslné stupně vítězů. Odměnou pro ně je pak slavnostní předávání cen, které probíhá na zajímavých místech, kterými jsou například Slezské muzeum v Opavě, či památník v Hrabyni. Děti takto krásně prezentují naše malé SDH, které se tak dostává do podvědomí široké veřejnosti.

Během roku mají děti kromě soutěží také spoustu zážitků a kulturních akcí, kterými se jim snaží vedoucí zpestřit kroužek a také je odměnit za úžasnou práci a prezentaci sboru. V minulých letech jsme jeli s dětmi například na bazén do Valašského Meziříčí, navštívili jsme muzeum klobouků v Novém Jičíně, šli jsme do kina v Opavě nebo pořádáme letní soustředění mladých hasičů na hřišti v Jančí. To je vždy spojeno s dvoudenním přespáním pod stany a se zajímavým výletem či procházkou do okolí. Dále společně slavíme svátek Halloween, děláme něco pro svou přírodu a okolí kolem nás (Den Země, 72 hodin), sbíráme elektroodpad.

V roce 2018 se počet dětí zvýšil na 21 i přesto, že někteří mladí hasiči po dovršení 15-ti let se přesunuli mezi řadové členy. V roce 2022 byl počet mladých hasičů do 15ti let 15 a do 18ti let 9, celkem tedy 24 mladých hasičů. Celkem bylo ke konci roku 2022 registrováno 99 členů.

Požáry v Jančí

1894            požár na zemědělské usedlosti p. Františka Sommera (čp. 18)

1903            úderem blesku shořely budovy na fojtství (čp. 15), shořela část hasičského                                        inventáře i první ruční hasičská stříkačka.

1904            vyhořela usedlost p. Josefa Sommera (čp. 20) a požár se přenesl na usedlost                                  p. Františka Sommera (čp. 19)

1905            důsledkem žhářství vyhořela usedlost p. Ondřeje Sommera (čp. 17)

1910            opět důsledkem žhářství vyhořely usedlosti p. Janíka (čp. 32) a p. Feglara (čp. 5)

1931            vyhořela zemědělská usedlost p. Josefa Sommera (čp. 20)

1969            vyhořela hospodářská usedlost p. Josefa Kunze (čp. 36) a požár se přenesl                                       na sousední budovu p. Černohorského (čp. 26)

2001            požár hospodářské budovy u p. Váni (čp. 19)

Starostové sboru

1888 – 1930                               Josef Sommer (čp. 20)

1930 – 1932                               Josef Štefek (čp. 40)

1932 – 1938                               Beinhauer Karel (čp. 16)

1938 – do záboru                      Jan Vícha (čp. 6)

1938 – 1945                               Josef Tengler (čp. 30)

 

1945 – 1947                               Jan Vícha (čp. 6)

1947 – 1948                               Adolf Kříž (čp. 2)

1949 – 1950                               Jan Feglar (čp. 23)

1951 – 1953                               Adolf Kříž (čp. 2)

1954 – 1961                               Edmund Vícha (čp. 13)

1962 – 1963                               Jan Ertel (čp. 33)

1964 – 1973                               Viktor Sommer (čp. 11)

1974 – 1990                               František Černohorský (čp. 29)

1991 – 2012                               Jan Černohorský (čp. 27)

2013 – dosud                             Radek Haas (čp. 60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolky & sdružení

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.

Svátek

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor

Povodňový plán obce

http://www.edpp.cz/dpp/brezova

Rozpis zápasů

Partneři

Logo Moravskoslezský kraj

logo

logo

logo

Třídíme, má to smysl.

třídíme!!!

Jak třídit

jak třídit

Veřejné zakázky

logo profil zadavatele - vhodné uveřejnění

Portál VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:215
TÝDEN:215
CELKEM:1434984

Informace, které by
vás mohly zajímat…

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2
3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Novinky e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Vzdělávací portál

logo záchranný kruh

Obec Březová doporučuje preventivně vzdělávací portál Záchranný kruh

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

ČEZ odstávka

 

MěstysBřezová